13 พฤศจิกายน 2561 @ ภาษาไทย English language
รอบรั้วโรงเรียนการเรียนการสอนกิจการนักเรียนการรับสมัครติดต่อ/ที่ตั้ง
ความเป็นมา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ผลงานนักเรียน
Nursery
กิจการนักเรียน
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันเข้าพรรษา
วันแม่
ลอยกระทง
วันพ่อ
ปีใหม่
กีฬาสี
วันหนูน้อยภูมิใจ
ทัศนศึกษา
สัมพันธ์ชุมชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 โดย สมศ.
พหุปัญญา
อื่นๆ
งานวันวิชาการ
จำนวนคนเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด: 1226500


เนอร์เซอรี่

โรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา
ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเอง มีระเบียบวินัย จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนาการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตา การฟัง ส่งเสริมทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
รู้จักแบ่งปันและเรียนรู้การปฎิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามวัย เสริมความรู้รอบตัว
ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้พร้อมในการเรียนชั้นอนุบาลต่อไปnursery nursery nursery
 nursery  nursery  nursery
nursery nursery  
 nursery  nursery  nursery
Copy Right 2007©SUWAWAN.com PowerBy : BKKwebsite.com
โรงเรียน อนุบาลสุวาวรรณ 1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร