13 พฤศจิกายน 2561 @ ภาษาไทย English language
รอบรั้วโรงเรียนการเรียนการสอนกิจการนักเรียนการรับสมัครติดต่อ/ที่ตั้ง
ความเป็นมา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ผลงานนักเรียน
Nursery
กิจการนักเรียน
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันเข้าพรรษา
วันแม่
ลอยกระทง
วันพ่อ
ปีใหม่
กีฬาสี
วันหนูน้อยภูมิใจ
ทัศนศึกษา
สัมพันธ์ชุมชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 โดย สมศ.
พหุปัญญา
อื่นๆ
งานวันวิชาการ
จำนวนคนเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด: 1226503


หลักสูตรการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการด้วยนวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน (Project Approach)และพหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีการสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรม ส่งเสริมและ ปลูกฝังให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดีเพื่อพัฒนาความพร้อมให้ไปศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาต่อไป โรงเรียนยังเล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดี จึงร่วมกับ Fun Language Club จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนผ่านการเล่นเกมและเพลงกับครูเจ้าของภาษา อีกทั้งโรงเรียนยังจัดให้เด็กได้เรียนดนตรี เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน

นอกจากนี้โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ รำไทย เทควันโด         ว่ายน้ำ


โรงเรียนจัดห้องศูนย์การเรียนรู้หรือห้องสมุดให้เป็นสถานที่ฝึกให้เด็กรู้จักวิธีการใช้และดูแลหนังสือหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยจัดวางนิทานและหนังสือนานาชนิดให้เด็กๆได้เลือกด้วยตนเองอย่างอิสระพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
แนวคิดและหลักการ  เด็กอายุแรกเกิดถึง  5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการด้านการคิดและการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว การวัดความสามารถการคิดส่วนใหญ่จะแสดงออกทางพฤติกรรมด้านสติปัญญา ซึ่งแสดงถึงความฉลาด โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) กล่าวว่า กระบวนการการคิดประกอบด้วยความสามารถที่หลากหลายไม่เฉพาะแต่ความสามารถด้านสติปัญญา โดยการ์ดเนอร์ได้กล่าวถึงความฉลาดในมนุษย์ว่า หมายถึงความสามารถในการทราบปัญหาและการแก้ปัญหา รวมตลอดถึงการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าในวัฒนธรรมของตน ทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยให้บุคคลเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีจุดหมาย การ์ดเนอร์เชื่อว่า ความสามารถหรือความฉลาดของมนุษย์ยังครอบคลุมด้านต่างๆ 8 ด้าน ดังนี้
  1. ความสามารถด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
  2. ความสามารถด้านตรรกศาสตร์ (Logical-mathematical Intelligence)
  3. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence)
  4. ความสามารถด้านการใช้ร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Bodily-kinesthetic Intelligence)
  5. ความสามารถด้านดนตรี (Musical Intelligence)
  6. ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
  7. ความสามารถด้านเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
  8. ความสามารถด้านความเข้าใจในธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence)

ความฉลาดทั้ง 8 ด้าน ดังกล่าวมนุษย์แต่ละคนประกอบด้วยความสามารถและความฉลาดที่หลากหลาย อาจเด่นในบางด้านและด้อยในบางด้าน ขึ้นกับความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้แต่ก็เป็นสิ่งที่พัฒนาได้

  

การส่งเสริมกระบวนการคิดตามทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาความสามารถซึ่งมีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยจัดการเรียนรู้ที่เด็กจะได้ค้นพบตนเอง โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้เด็กประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิต


สนใจอ่านเรื่อง
พหุปัญญาเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น ได้ที่
http://203.154.175.241/document


 
ี่

Copy Right 2007©SUWAWAN.com PowerBy : BKKwebsite.com
โรงเรียน อนุบาลสุวาวรรณ 1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร