13 พฤศจิกายน 2561 @ ภาษาไทย English language
รอบรั้วโรงเรียนการเรียนการสอนกิจการนักเรียนการรับสมัครติดต่อ/ที่ตั้ง
ความเป็นมา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ผลงานนักเรียน
Nursery
กิจการนักเรียน
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันเข้าพรรษา
วันแม่
ลอยกระทง
วันพ่อ
ปีใหม่
กีฬาสี
วันหนูน้อยภูมิใจ
ทัศนศึกษา
สัมพันธ์ชุมชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 โดย สมศ.
พหุปัญญา
อื่นๆ
งานวันวิชาการ
จำนวนคนเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด: 1226505


วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณมุ่งพัฒนาให้เด็กรักการเรียนรู้มีจิตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดค้น สำรวจทดลอง อีกทั้งปลูกฝังให้เด็กมีมารยาทไทย รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

 


Copy Right 2007©SUWAWAN.com PowerBy : BKKwebsite.com
โรงเรียน อนุบาลสุวาวรรณ 1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร